Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Jij&ik-support VOF

De Ploeg 4

1616 PL Hoogkarspel

info@jijenik-support.nl

Het gebruik van persoonsgegevens Jij&ik-support

Jij&ik-support verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Jij&ik-support verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Beschikking
 • Intakeformulier
 • Gegevens in een risico-inventarisatie en ondersteuningsplan
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Zorgovereenkomsten

Doeleinden

Jij&ik-support verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Jij&ik-support hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Jij&ik-support persoonsgegevens uitwisselen. Jij&ik-support kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Jij&ik-support aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Jij&ik-support zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Cookiestatement

Jij&ik-support maakt op haar site, www.jijenik-support.nl, geen gebruik van cookies.

 Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Jij&ik-support zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Jij&ik-support zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Belangrijkste bewaartermijnen

Gegevens Aantal jaren
Ondersteuningsplannen 15
Andere gegevens (dossiers) die vanuit overheidswege (bijv. belastingdienst) beschikbaar moet blijven 7

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van Jij&ik-support zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens over cliënten. Voor medewerkers die werken met persoonsgegevens van relaties en medewerkers geldt een vergelijkbare geheimhoudingsplicht. Deze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat hen uit hoofde van functie over medewerkers en relaties bekend is geworden en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. De medewerkers van medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring alvorens zij toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Toestemmingsverklaring

Jij&ik-support vraagt de cliënt voor het opvragen, uitwisselen en inventariseren van informatie ten behoeven van de zorgverlening en voor het inzage door auditoren een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Uw rechten

U heeft het recht om Jij&ik-support een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 3 werkdagen een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

U heeft recht op dataportabiliteit, het ontvangen van de persoonsgegevens die wij als organisatie van u kind heeft. Zo kunt u deze gegevens makkelijk doorgeven aan een andere organisatie. Het betreft hier alleen digitale persoonsgegevens die wij met uw toestemming verwerkt hebben.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Jij&ik-support

Petra Vos

De Ploeg 4

1616 PL Hoogkarspel

petravos@jijenik-support.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Jij&ik-support, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Jij&ik-support kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.