Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

De hieronder vermelde algemene voorwaarden gelden voor de professionals die aangesloten zijn bij Jij en ik-support.

 • Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en begeleidingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de (ortho)pedagoog/ psycholoog (hierna te noemen begeleider) en de cliënt.
 • De begeleider beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de gemeente binnen de Generalistische Basis GGZ/integrale ambulante jeugdhulp. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.
 • De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
 • Wanneer er sprake is van zorg binnen de Generalistische Basis GGZ/integrale ambulante jeugdhulp zal Jij en ik-support de nota(‘s) ter vergoeding aanleveren bij de gemeente. Dit is alleen mogelijk als de verwijsbrief van de huisarts/medisch specialist of de beschikking van de gemeente bij aanvang van de begeleiding in het bezit is van Jij en ik-support. Om de nota’s in te kunnen dienen bij de gemeente is Jij en ik-support verplicht om uw BSN-nummer en uw NAW-gegevens te registreren en te communiceren naar de gemeente toe.
 • Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg ontvangt de cliënt maandelijks een factuur via FAMED.
 • Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. FAMED stuurt u dan een betalingsherinnering en zal overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Jij en ik-support behoudt het recht de begeleiding te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Uw behandelaar bij Jij en ik-support is aangesloten bij het SKJ en bij de beroepsvereniging van psychologen (N.I.P.) en/of van orthopedagogen (NVO). Dit betekent dat uw behandelaar een beroepscode hanteert waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.
 • Informatie aan derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Voor de huisarts is het belangrijk om te weten hoe de begeleiding bij Jij en ik-support is verlopen. Gebruikelijk is dat wij hierover een (korte) brief schrijven aan de huisarts. Volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging registreren wij, ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, uw gegevens anoniem in een jaarverslag. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de huisarts of (anoniem) aan de beroepsvereniging, kunt u dat bij uw begeleider aangeven.
 • Vanaf de aanmelding heeft u bij Jij en ik-support slechts met één begeleider te maken, tenzij er redenen zijn om hier van af te wijken. Mocht uw begeleider onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan neemt een van de collega’s de begeleiding (tijdelijk) over. Voorwaarde voor goede begeleiding is een goed contact met uw begeleider. Mocht dat contact om wat voor reden dan ook niet geheel naar uw zin zijn, dan kunt u dat altijd bespreken en eventueel om een andere behandelaar vragen.
 • De diensten worden geleverd op de locatie waar Jij en ik-support gevestigd is, tenzij anders is overeengekomen.
 • Zowel de cliënt als begeleider is gerechtigd de begeleiding te stoppen dan wel op te schorten. Om de begeleiding goed af te ronden is het wenselijk dit twee weken van tevoren aan te geven.
 • Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels: Consulten die minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, zullen niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal 40,00 euro per consult in rekening gebracht worden of zal 1 sessie van het traject afgetrokken worden.
 • Indien de begeleider de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.
 • Jij en ik-support heeft een klachtenprocedure en is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
 • Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Jij en ik-support en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Jij en ik-support heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden).